இரத்த உறைதலைத் தடுக்கும் ஹெபரின் என்ற ஊசி மருந்து, இரத்த உறைவு உருவாகும் அபாயம் உள்ளவர்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுகிறது. சில அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு உட்பட்டவர்கள், இதயத்தில் உறைதல் ஏற்படக் கூடிய இதய பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள் மற்றும் உறைதல் உருவாகும் அபாயத்தில் உள்ளவர்கள் ஹெபரின் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள்.

அதிகப்படியான அளவு ஹெபரின் எடுத்துக் கொள்வது கட்டுப்பாடற்ற இரத்தக்கசிவை ஏற்படுத்தும். இரத்த உறைவுக்கு உதவும் கொழுப்பு-கரையக்கூடிய வைட்டமின் கே, ஹெப்பரின் அதிகப்படியான சிகிச்சைக்கு வழங்கப்படுவதில்லை, ஏனெனில் இரண்டு மருந்துகளும் இரத்த உறைவு செயல்பாட்டில் அவற்றின் விளைவுகளில் வேறுபடுகின்றன.

சிக்கலான ஒரு தொடர் சங்கிலி நிகழ்வால் இந்த இரத்த உறைவு ஏற்படுகிறது. பிளேட்லெட்டுகள் என்பது சிறிய இரத்த நுண்தட்டுகள். இவை ஒரு இரத்த நாளத்தில் சேதமடைந்த தளத்துடன் இணைகின்றன. இந்த நுண்தட்டுகள் இரத்தக் குழாயின் சுவர்களில் ஓட்டும்போது, அந்த தளத்திற்குள் மேலும் பல நுண்தட்டுகளை ஈர்க்கும் ஒரு பொருளை வெளியிடுகின்றன.

இரத்தத்தில் பல காரணிகள் புரோத்ராம்பினை செயல்படுத்துகின்றன, பின்னர் அவை த்ரோம்பினாக மாற்றப்படுகின்றன. த்ரோம்பின் மற்றொரு உறைதல் காரணியான ஃபைப்ரினோஜனை ஃபைப்ரின் என்று மாற்றுகிறது. ஃபைப்ரின் பிளேட்லெட்டுகளை ஒன்றாக ஒரு வலைக்குள் இணைத்து சேதமடைந்த பகுதியை மூடி மறைத்து, இரத்தப்போக்கை நிறுத்துகிறது.

இரத்த உறைவுக்குத் தேவையான சில எதிர்வினைகளை இரத்தத்தில் தடுப்பதன் மூலம் ஹெப்பரின் செயல்படுகிறது. இதனை சில நேரங்களில் இரத்த மெலிதாக்கி என்று அழைத்தாலும் உண்மையில் ஹெபரின் இரத்தத்தை மெலிதாக்குவதில்லை. மாறாக இது ஒரு உறைவெதிர்ப்பியாக செயல்பட்டு, இரத்தம் கட்டியாவதைத் தடுக்கிறது.

தொடர்ச்சியான செயல்களின் மூலம், ஹெபரின் சிறிய அளவில் கொடுக்கும்போது புரோத்ராம்பின் த்ரோம்பினாக உருவாகுவதைத் தடுக்கிறது. ஒரு உறைவு உருவானதும், பெரிய அளவிலான ஹெப்பரின் ஃபைப்ரினோஜனை ஃபைப்ரினாக மாற்றுவதைத் தடுக்கிறது, இது ஒரு நிலையான உறைவு ஏற்படுவதைத் தடுக்கிறது.

இரத்த உறைவு உருவாகும் வழிமுறையான உறைதல் அடுக்கை செயல்படுத்துவதில் வைட்டமின் கே முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது, உறைதல் காரணிகளை உருவாக்கும் பல புரதங்களை செயல்படுத்த வைட்டமின் கே உதவுகிறது. உறைதல் காரணிகள் கல்லீரலில் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. வைட்டமின் கேவைச் சார்ந்திருக்கும் உறைதல் காரணிகள் காரணி II ஐ உள்ளடக்குகின்றன, இது புரோத்ராம்பின், காரணி VII, காரணி IX மற்றும் காரணி X ஆகும். வைட்டமின் கே குறைபாட்டில், உறைதல் காரணி அளவு குறைந்து இரத்தப்போக்கு ஏற்படலாம்.

இந்த செயல்முறையில் இரத்த உறைவுக்கான கடைசி கட்டத்தில் மட்டுமே ஹெபரின் தலையிடுகிறது. உறைதல் காரணியை உருவாக்கும் அதிக புரதங்களை உற்பத்தி செய்வதால், அதிகப்படியான ஹெபரின் காரணமாக உருவாகும் உறைவெதிர்ப்பிகளால் உண்டாகும் எதிர்வினைகளை எதிர்க்க முடியும் என்று RxMed குறிப்பிடுகிறது. அதிகப்படியான ஹெபரின் அளவால் உண்டாகும் தாக்கத்தை நடுநிலை செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்து புரோட்டமைன் சல்பேட் என்று மருந்துகள் வலைத்தளம் குறிப்பிடப்படுகிறது.