ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும்

ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - நன்மை ரிஷபம் - நலம் மிதுனம் - வெற்றி கடகம் - ஆர்வம் சிம்மம் - அசதி கன்னி - கீர்த்தி துலாம் - லாபம் விருச்சிகம் - சாதனை தனுசு - ஆதரவு மகரம் - சலனம் கும்பம் - சுகம் மீனம் - சாந்தம்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - செலவு ரிஷபம் - பெருமை மிதுனம் - ஓய்வு கடகம் - சினம் சிம்மம் - புகழ் கன்னி - ஆர்வம் துலாம் - வெற்றி விருச்சிகம் - லாபம் தனுசு - தொல்லை மகரம் - சிரமம் கும்பம் - அச்சம் மீனம் - அசதி

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - கவலை ரிஷபம் - ஆர்வம் மிதுனம் - அசதி கடகம் - ஆதரவு சிம்மம் - முயற்சி கன்னி - மறதி துலாம் - துயரம் விருச்சிகம் - இன்பம் தனுசு - தொல்லை மகரம் - பயம் கும்பம் - சோர்வு மீனம் - உயர்வு  

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - வெற்றி ரிஷபம் - நன்மை மிதுனம் - லாபம் கடகம் - செலவு சிம்மம் - உயர்வு கன்னி - முயற்சி துலாம் - ஆர்வம் விருச்சிகம் - பரிவு தனுசு - விருப்பம் மகரம் - சிந்தனை கும்பம் - பரிசு மீனம் - கவனம்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - கவனம் ரிஷபம் - கீர்த்தி மிதுனம் - நிம்மதி கடகம் - கவலை சிம்மம் - பரிவு கன்னி - பரிசு துலாம் - வரவு விருச்சிகம் - தெளிவு தனுசு - பாராட்டு மகரம் - வேதனை கும்பம் - சோர்வு மீனம் - நன்மை ...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - அலைச்சல் ரிஷபம் - அசதி மிதுனம் - ஆர்வம் கடகம் - கோபம் சிம்மம் - பரிவு கன்னி - பக்தி துலாம் - நன்மை விருச்சிகம் - வெற்றி தனுசு - தடங்கல் மகரம் - பகை கும்பம் - பரிசு மீனம் - பிரீதி

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - மறதி ரிஷபம் - உதவி மிதுனம் - நிறைவு கடகம் - தடங்கல் சிம்மம் - தாமதம் கன்னி - பிரதமை துலாம் - தடை விருச்சிகம் - நன்மை தனுசு - தேர்ச்சி மகரம் - சலனம் கும்பம் - ஓய்வு மீனம் - நம்பிக்கை ...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - நலம் ரிஷபம் - நட்பு மிதுனம் - ஆர்வம் கடகம் - பயம் சிம்மம் - விருத்தி கன்னி - செலவு துலாம் - பாராட்டு விருச்சிகம் - வெற்றி தனுசு - சலனம் மகரம் - சாதனை கும்பம் - அமைதி மீனம் - அலைச்சல் ...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - கவனம் ரிஷபம் - ஆர்வம் மிதுனம் - நன்மை கடகம் - வெற்றி சிம்மம் - பக்தி கன்னி - முயற்சி துலாம் - ஜெயம் விருச்சிகம் - பரிவு தனுசு - நிறைவு மகரம் - ஆக்கம் கும்பம் - யோகம் மீனம் - மகிழ்ச்சி ...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - யோகம் ரிஷபம் - சாந்தம் மிதுனம் - உயர்வு கடகம் - நற்செயல் சிம்மம் - இன்பம் கன்னி - உழைப்பு துலாம் - சாதனை விருச்சிகம் - முயற்சி தனுசு - சுகம் மகரம் - சுபம் கும்பம் - விருத்தி மீனம் - உற்சாகம்

சமீபத்திய செய்திகள்

Conservative Law Professor Challenges Campus Left ...

Conservative Law Professor Challenges Campus Left on Free Speech (and Wins Them Over) Bill Jacobson is just a legislation teacher and manager associated with the Securities Law Clinic at Cornell Law c...