ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும்

ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - நன்மை ரிஷபம் - நலம் மிதுனம் - வெற்றி கடகம் - ஆர்வம் சிம்மம் - அசதி கன்னி - கீர்த்தி துலாம் - லாபம் விருச்சிகம் - சாதனை தனுசு - ஆதரவு மகரம் - சலனம் கும்பம் - சுகம் மீனம் - சாந்தம்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - செலவு ரிஷபம் - பெருமை மிதுனம் - ஓய்வு கடகம் - சினம் சிம்மம் - புகழ் கன்னி - ஆர்வம் துலாம் - வெற்றி விருச்சிகம் - லாபம் தனுசு - தொல்லை மகரம் - சிரமம் கும்பம் - அச்சம் மீனம் - அசதி

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - கவலை ரிஷபம் - ஆர்வம் மிதுனம் - அசதி கடகம் - ஆதரவு சிம்மம் - முயற்சி கன்னி - மறதி துலாம் - துயரம் விருச்சிகம் - இன்பம் தனுசு - தொல்லை மகரம் - பயம் கும்பம் - சோர்வு மீனம் - உயர்வு  

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - வெற்றி ரிஷபம் - நன்மை மிதுனம் - லாபம் கடகம் - செலவு சிம்மம் - உயர்வு கன்னி - முயற்சி துலாம் - ஆர்வம் விருச்சிகம் - பரிவு தனுசு - விருப்பம் மகரம் - சிந்தனை கும்பம் - பரிசு மீனம் - கவனம்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - கவனம் ரிஷபம் - கீர்த்தி மிதுனம் - நிம்மதி கடகம் - கவலை சிம்மம் - பரிவு கன்னி - பரிசு துலாம் - வரவு விருச்சிகம் - தெளிவு தனுசு - பாராட்டு மகரம் - வேதனை கும்பம் - சோர்வு மீனம் - நன்மை ...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - அலைச்சல் ரிஷபம் - அசதி மிதுனம் - ஆர்வம் கடகம் - கோபம் சிம்மம் - பரிவு கன்னி - பக்தி துலாம் - நன்மை விருச்சிகம் - வெற்றி தனுசு - தடங்கல் மகரம் - பகை கும்பம் - பரிசு மீனம் - பிரீதி

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - மறதி ரிஷபம் - உதவி மிதுனம் - நிறைவு கடகம் - தடங்கல் சிம்மம் - தாமதம் கன்னி - பிரதமை துலாம் - தடை விருச்சிகம் - நன்மை தனுசு - தேர்ச்சி மகரம் - சலனம் கும்பம் - ஓய்வு மீனம் - நம்பிக்கை ...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - நலம் ரிஷபம் - நட்பு மிதுனம் - ஆர்வம் கடகம் - பயம் சிம்மம் - விருத்தி கன்னி - செலவு துலாம் - பாராட்டு விருச்சிகம் - வெற்றி தனுசு - சலனம் மகரம் - சாதனை கும்பம் - அமைதி மீனம் - அலைச்சல் ...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - கவனம் ரிஷபம் - ஆர்வம் மிதுனம் - நன்மை கடகம் - வெற்றி சிம்மம் - பக்தி கன்னி - முயற்சி துலாம் - ஜெயம் விருச்சிகம் - பரிவு தனுசு - நிறைவு மகரம் - ஆக்கம் கும்பம் - யோகம் மீனம் - மகிழ்ச்சி ...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - யோகம் ரிஷபம் - சாந்தம் மிதுனம் - உயர்வு கடகம் - நற்செயல் சிம்மம் - இன்பம் கன்னி - உழைப்பு துலாம் - சாதனை விருச்சிகம் - முயற்சி தனுசு - சுகம் மகரம் - சுபம் கும்பம் - விருத்தி மீனம் - உற்சாகம்

சமீபத்திய செய்திகள்

A Limelight On Swift Systems In ukraine mail purch...

A Limelight On Swift Systems In ukraine mail purchase brides Thinking intimately deprived in relationship ought not to be really unusual. You have got really obtained each gone so long along side out ...

ElleCams