ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும்

ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும்

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 9.15 - 10.15   மாலை 4.45 - 5.45 ராகு காலம் 10.30 - 12.00 எம கண்டம் 3.00 - 4.30 மேஷம்-உதவிரிஷபம்-வரவுமிதுனம்-பயம்கடகம்-நன்மைசிம்மம்-தாமதம்கன்னி-உயர்வுதுலாம்-இன்பம்விருச்சிகம்-பரிசுதனுசு-பெருமைமகரம்-ஆதாயம்கும்பம்-புகழ்மீனம்-முயற்சி

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 7.45 - 8.45   மாலை 4.45 - 5.45 ராகு காலம் 9.00 - 10.30 எம கண்டம் 1.30 - 3.00 மேஷம் - அச்சம் ரிஷபம் - சோர்வு மிதுனம் - பயம் கடகம் - பக்தி சிம்மம் - களிப்பு கன்னி - சுகம் துலாம் - கவலை விருச்சிகம் - வெற...

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 9.15 - 10.15   மாலை 4.45 - 5.45 ராகு காலம் 10.30 - 12.00 எம கண்டம் 3.00 - 4.30 மேஷம்-சிக்கல்ரிஷபம்-பக்திமிதுனம்-எதிர்ப்புகடகம்-வெற்றிசிம்மம்-விருப்பம்கன்னி-ஜெயம்துலாம்-நட்புவிருச்சிகம்-தெளிவுதனுசு-மகிழ்ச்சிமகரம்-தாமதம்கும்பம்-சுகம்மீனம்-வரவ...

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 10.30 - 11.30   மாலை 4.30 - 5.30 ராகு காலம் 1.30 - 3.00 எம கண்டம் 6.00 - 7.30 மேஷம் - அன்பு ரிஷபம் - செலவு மிதுனம் - புகர் கடகம் - ஈகை சிம்மம் - முயற்சி கன்னி - உதவி துலாம் - சுகம் விருச்சிகம் - பரிவு...

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 7.45 - 8.45   மாலை 4.45 - 5.45 ராகு காலம் 12.00 - 1.30 எம கண்டம் 7.30 - 9.00 மேஷம்-முயற்சிரிஷபம்-இன்பம்மிதுனம்-புகழ்கடகம்-செலவுசிம்மம்-சுகம்கன்னி-வெற்றிதுலாம்-உறுதிவிருச்சிகம்-சுமைதனுசு-தனம்மகரம்-பக்திகும்பம்-தாமதம்மீனம்-அன்பு

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 7.45 - 8.45   மாலை 4.45 - 5.45 ராகு காலம் 3.00 - 4.30 எம கண்டம் 9.00 - 10.30 மேஷம்-ஊக்கம்ரிஷபம்-அமைதிமிதுனம்-ஓய்வுகடகம்-பக்திசிம்மம்-தனம்கன்னி-போட்டிதுலாம்-அசதிவிருச்சிகம்-சினம்தனுசு-நற்செயல்மகரம்-பணிவுகும்பம்-ஆர்வம்மீனம்-சாதனை

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 6.15 - 7.15   மாலை 4.45 - 5.45 ராகு காலம் 7.30 - 9.00 எம கண்டம் 10.30 - 12.00 மேஷம்-ஆதாயம்ரிஷபம்-ஜெயம்மிதுனம்-நன்மைகடகம்-நிம்மதிசிம்மம்-உதவிகன்னி-அமைதிதுலாம்-புகழ்விருச்சிகம்-சுகம்தனுசு-லாபம்மகரம்-வெற்றிகும்பம்-வரவுமீனம்-களிப்பு

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 6.00 - 7.00 மாலை 1.30 - 2.30 ராகு காலம் 4.30 - 6.00 எம கண்டம் 12.00 - 1.30 மேஷம்-விருத்திரிஷபம்-தனம்மிதுனம்-மேன்மைகடகம்-நலம்சிம்மம்-ஓய்வுகன்னி-நன்மைதுலாம்-இன்பம்விருச்சிகம்-மறதிதனுசு-நிம்மதிமகரம்-ஜெயம்கும்பம்-அமைதிமீனம்-முயற்சி

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 7.45 - 8.45   மாலை 4.45 - 5.45 ராகு காலம் 9.00 - 10.30 எம கண்டம் 1.30 - 3.00 மேஷம்-வெற்றிரிஷபம்-எதிர்ப்புமிதுனம்-அசதிகடகம்-சிக்கல்சிம்மம்-வரவுகன்னி-சுகம்துலாம்-தாமதம்விருச்சிகம்-மகிழ்ச்சிதனுசு-தடங்கல்மகரம்-நட்புகும்பம்-பயம்மீனம்-கவலை

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 10.30 - 11.30 மாலை 4.30 - 5.30 ராகு காலம் 1.30 - 3.00 எம கண்டம் 6.00 - 7.30 மேஷம் - அமைதி ரிஷபம் - நன்மை மிதுனம் - மேன்மை கடகம் - வெற்றி சிம்மம் - புகழ் கன்னி - செலவு துலாம் - உயர்வு விருச்சிகம் - போட்டி தனுசு - இன்பம்...