ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும்

ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - வெற்றி ரிஷபம் - பயம் மிதுனம் - ஈகை கடகம் - சிரத்தை சிம்மம் - கவனம் கன்னி - தெளிவு துலாம் - எதிர்ப்பு விருச்சிகம் - அமைதி தனுசு - அன்பு மகரம் - மறதி கும்பம் - காரியசித்தி மீனம் - நன்மை

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - நற்செயல் ரிஷபம் - பக்ததி மிதுனம் - ஓய்வு கடகம் - ஆர்வம் சிம்மம் - நிம்மதி கன்னி - பாராட்டு துலாம் - வெற்றி விருச்சிகம் - நலம் தனுசு - நன்மை மகரம் - பகை கும்பம் - லாபம் மீனம் - வரவு

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - பிரயாணம் ரிஷபம் - இன்பம் மிதுனம் - விவேகம் கடகம் - நன்மை சிம்மம் - பயம் கன்னி - சுகம் துலாம் - ஆதாயம் விருச்சிகம் - குழப்பம் தனுசு - நஷ்டம் மகரம் - உற்சாகம் கும்பம் - ஆர்வம் மீனம் - ஜெயம் ...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - பக்தி ரிஷபம் - வெற்றி மிதுனம் - வரவு கடகம் - ஏமாற்றம் சிம்மம் - நிறைவு கன்னி - பணிவு துலாம் - சிரமம் விருச்சிகம் - இரக்கம் தனுசு - பிரீதி மகரம் - ஆரோக்கியம் கும்பம் - நலம் மீனம் - தொல்லை ...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - செலவு ரிஷபம் - ஆதரவு மிதுனம் - ஈகை கடகம் - பெருமை சிம்மம் - பரிசு கன்னி - உயர்வு துலாம் - ஆர்வம் விருச்சிகம் - கவனம் தனுசு - அமைதி மகரம் - வரவு கும்பம் - நிறைவு மீனம் - நஷ்டம்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - லாபம் ரிஷபம் - நிறைவு மிதுனம் - விருத்தி கடகம் - வரவு சிம்மம் - அன்பு கன்னி - நன்மை துலாம் - நலம் விருச்சிகம் - மறதி தனுசு - உதவி மகரம் - நஷ்டம் கும்பம் - பொறுமை மீனம் - ஆதரவு

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - உற்சாகம் ரிஷபம் - போட்டி மிதுனம் - பொறுமை கடகம் - ஓய்வு சிம்மம் - ஆதாயம் கன்னி - நட்பு துலாம் - நஷ்டம் விருச்சிகம் - செலவு தனுசு - கவலை மகரம் - பெருமை கும்பம் - பகை மீனம் - பயம்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - உதவி ரிஷபம் - தனம் மிதுனம் - களிப்பு கடகம் - பரிவு சிம்மம் - ஊக்கம் கன்னி - ஆர்வம் துலாம் - தோல்வி விருச்சிகம் - பெருமை தனுசு - மகிழ்ச்சி மகரம் - பொறுமை கும்பம் - சோதனை மீனம் - கவனம் ...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - பக்தி ரிஷபம் - அமைதி மிதுனம் - சிரமம் கடகம் - அசதி சிம்மம் - களிப்பு கன்னி - நஷ்டம் துலாம் - சோர்வு விருச்சிகம் - வரவு தனுசு - ஊக்கம் மகரம் - அலைச்சல் கும்பம் - கோபம் மீனம் - பாராட்டு ...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - லாபம் ரிஷபம் - பிரீதி மிதுனம் - நலம் கடகம் - வெற்றி சிம்மம் - ஓய்வு கன்னி - ஆர்வம் துலாம் - களிப்பு விருச்சிகம் - சிக்கல் தனுசு - பகை மகரம் - சிந்தனை கும்பம் - மேன்மை மீனம் - ஊக்கம் ...

சமீபத்திய செய்திகள்

A girl that is missing been reunited along with he...

A girl that is missing been reunited along with her family members twenty years after vanishing on a train in Belarus my russian bride dating website two decades after going lacking on a train...